Butlletí Num.202

Març - Abril 2019

SUMARI

  • Mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació

  • Així és la tarifa plana d’autònoms des de gener de 2019

  • RDL 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

  • Descobrir Tortosa des del riu Ebre

  • Jurisprudència
  • Calendari del contribuent per al mes de maig