Butlletí Num.179

Maig - Juny 2015

SUMARI

  1. La nova formació professional per al treball
  2. Nous tipus impositius després de la reforma de l’Impost Sobre Societats 2015-2016
  3. Comentari a la STC 8/2015 de 22 de gener de 2015
  4. Jurisprudència
  5. Calendari del contribuent per al mes de juliol